TUBE LED

Sort by

View as:


HL-LED-T8-3014-88M-10W-A (หลอดใส)
HL-LED-T8-3014-88M-10W-A (หลอดใส)

320.00 ฿

320.00 ฿


HL-LED-T8-3014-88M-10W-B (ขาวนม)
HL-LED-T8-3014-88M-10W-B (ขาวนม)

320.00 ฿

320.00 ฿


HL-LED-T8-88M-20W-A (หลอดใส)
HL-LED-T8-88M-18W-A (หลอดใส)

420.00 ฿

420.00 ฿


HL-LED-T8-88M-20W-B (ขาวนม)
HL-LED-T8-88M-18W-B (ขาวนม)

420.00 ฿

420.00 ฿


HL-LED-T8-48M-10W-A (หลอดใส)
HL-LED-T8-48M-10W-A (หลอดใส)

500.00 ฿

500.00 ฿


HL-LED-T5-303-5W
HL-LED-T5-303-5W

300.00 ฿

300.00 ฿


HL-LED-T5-303-10W
HL-LED-T5-303-10W

500.00 ฿

500.00 ฿


HL-LED-T5-303-15W
HL-LED-T5-303-15W

650.00 ฿

650.00 ฿


HL-LED-T5-303-20W
HL-LED-T5-303-20W

800.00 ฿

800.00 ฿


HL-LED-P04-GU10-220V-5W
HL-LED-P04-GU10-220V-5W

200.00 ฿

200.00 ฿