เกี่ยวกับเราบริษัท ไฮไลท์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟ และหลอดไฟฟ้า หลากหลายรูปแบบ โดยระบุว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เราต้องมี “มาตรฐานสูงสุดของพฤติกรรมองค์กร เพื่อทุกๆคนที่เราทำงานด้วย เพื่อชุมชนที่เราตั้งอยู่”


เราเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการลดพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจึงได้ผลิตหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากกว่าไฟประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาดและช่วยให้ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอด LED ตั้งแต่ 15-75% และยังมีอายุการใช้งานได้นานกว่าหลอดทั่วไป


เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวิธีการจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและกำลังดำเนินการเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน


ทางบริษัท ไฮไลท์อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการศึกษา วิจัยและพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยพื้นฐานความเชื่อว่าเราทำได้ และด้วยความรู้ที่มีอย่างต่อเนื่องเป็นความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และต้องพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ วัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งเป็นหัวใจในการทำงาน คือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแบบที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพ


วิสัยทัศน์

องค์กรเป็นบริษัทไทยผู้ผลิตและจำหน่ายโคมไฟและหลอดไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศและความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยมพันธกิจ

> มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มั่นคง มีเสถียรภาพ

> เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นองค์กรที่มีความสามารถเป็นเลิศ

> ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจำหน่ายโดยให้บริการอย่างมืออาชีพ

> ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการเจริญเติบโตของรายได้และผลกำไรที่มั่นคง ต่อเนื่อง

> ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปรัชญา

> กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้

> ซื่อตรงต่อหน้าที่และยืนหยัดในความถูกต้อง

> รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เต็มใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน และพร้อมรับผิดชอบร่วมกัน

> อุทิศตนเพื่องาน


ลูกค้าของเรา


ใบรับรอง